Regulamin Festiwalu Świadomości i Pracy z Ciałem – “Serpiente 3” Online z dn. 1. listopada 2020r.:

1. Postanowienia Ogólne

a) Organizatorem Festiwalu jest firma Milabo Anna Darmas, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozłowskiej 1,  NIP: 9482302743

b) Festiwal odbywa się Online, na platformie ZOOM oraz na zamkniętej grupie dedykowanej festiwali na Facebooku w dniach 22-24.01.2021 r.

c) Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą uczestniczyły w warsztatach i prelekcjach przeprowadzonych na platformie ZOOM oraz na dedykowanej grupie na Facebooku podczas całego czasu trwania Festiwalu. Każda osoba uczestnicząca w festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

d) Ze względu na charakter imprezy organizator nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

e) Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, może zmienić datę, miejsce oraz program festiwalu.
W takim przypadku Organizator ma obowiązek poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich uczestników festiwalu.

2. Nabycie biletu i udział w festiwalu.

a) W festiwalu może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie festiwalu.

b) Bilet na festiwal można nabyć poprzez stronę Festiwalu www.serpiente.pl lub poprzez portal evenea.pl i ma on charakter niezbywalny. Bilety upoważniają do wzięcia udziału we wszystkich warsztatach online podczas trwania festiwalu od jego rozpoczęcia w piątek 22.01.2021 od godz. 19:00 do zakończenia ostatnich zajęć, w sobotę 23.01 od godziny 7.45 do zakończenia ostatnich zajęć oraz w niedzielę 24.01 od godziny 7.45 do zakończenia ostatnich zajęć na festiwalu.

c) Koszt biletu na całe wydarzenie w przedpłacie do dnia 18.11.2020 do godz. 23.59 wynosi 149zł, od 19.11.2019 od godz. 00.01 do 20.12.2019r. do godz. 23.59 wynosi 179zł, a od 21.12.2019r. do czasu rozpoczęcia festiwalu oraz w czasie jego trwania – 209zł. Kupując bilet w momencie zapłaty rezygnujesz z możliwości zwrotu biletu i nabywasz prawo do rozporządzania rezerwacją miejsc na warsztaty typu zamkniętego.

d) Uiszczenie opłaty za bilet jest realizowane poprzez serwis płatności internetowych tPay oraz poprzez portal do zakupu biletów: evenea.pl. Zakupiony bilet jest imienny.

e)  Zwrot zakupionego biletu nie jest możliwy. Jest możliwe przepisanie biletu bez dodatkowych opłat. Należy zgłosić daną zamianę Organizatorowi mailowo lub telefonicznie. Należy wówczas podać imię i nazwisko osoby, która przejmie dany bilet.

f) Tylko osoby pełnoletnie mogą wziąć udział w festiwalu.

g) Każda osoba posiadająca bilet na festiwalu ma dostęp do linków do platformy ZOOM oraz dostęp do grupy dedykowanej na Facebooku. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania linków osobom trzecim. Osoby nie posiadające biletów będą usuwane z warsztatów online.

h) Ilość sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona.

3. Prawa i obowiązki uczestników.

a) Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania festiwalu.

b) Jedynie Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, odbywając warsztaty we własnej przestrzeni. 

c) Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów.

d) Zabrania się uczestnikom bycia pod wpływem alkoholu i jakichkolwiek środków odurzających i narkotyków podczas uczestnictwa w warsztatach. 

4. Prawa i obowiązki.

a) Organizatorzy mają prawo usunąć z platform, na których odbywa się festiwal osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

b) Organizator ma prawo do nagrywania warsztatów odbywających się na platformie ZOOM oraz ma prawo do rozpowszechnianie niniejszych nagrań. Ponadto Organizator ma prawo do udostępnienia wizerunków uczestników festiwalu na warsztatach online i filmie z festiwalu. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę do publikacji swojego wizerunku na nagraniach z warsztatów, na zdjęciach i filmach promujących, dokumentujących festiwal i wydarzenia okołofestiwalowe.

c) Organizator dołoży wszelkich starań, aby nagrania warsztatów obejmowały jedynie osobę Prelegenta, jednak zdarza się, iż nagrane są czasem wypowiedzi niektórych Uczestników warsztatu. Uczestnicy kupując bilet na Festiwal są tego świadomi i wyrażają na to zgodę. 

V. Postanowienia końcowe.

a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Festiwalu pod adresem: serpiente.pl/regulamin

b) Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

c) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.

d) Kontakt we wszelkich sprawach związanych z festiwalem możliwy jest tylko poprzez e-mail: milabo.mind@gmail.com .